Login

Zapisz się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić swój status płatności, śledzić potwierdzenie, a także możesz ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że ​​zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Ochroną prywatności.
Zaakceptuj wszystkie warunki przed przejściem do następnego kroku

Jesteś już użytkownikiem?

Login

Login

Zapisz się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić swój status płatności, śledzić potwierdzenie, a także możesz ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że ​​zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Ochroną prywatności.
Zaakceptuj wszystkie warunki przed przejściem do następnego kroku

Jesteś już użytkownikiem?

Login

FAQ Ważne uwagi dla podróżnych

Dokumenty na podróż

Prosimy o zabranie ze sobą na wyjazd Państwa Umowy o udział w imprezie turystycznej. Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie i legitymować się ważnym i właściwym dokumentem tożsamości (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych – odpowiednio dowód osobisty lub paszport), który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem. Bez ważnego i odpowiedniego dokumentu tożsamości uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie. W przypadku wyjazdów do Bułgarii, Chorwacji i Grecji dokument musi być ważny minimum 90 dni od daty zakończenia imprezy. Aktualne informacje dotyczące dokumentów podróżnych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.polakzagranica.msz.gov.pl

W przypadku wyjazdów dzieci na kolonie/obozy młodzieżowe/zimowiska – Jeżeli ORYGINAŁ Karty kolonijnej nie został dostarczony do naszego biura na 14 dni przed datą wyjazdu, prosimy o zabranie go ze sobą na wyjazd. Bez karty uczestnik nie może wyjechać na wypoczynek. Druk karty kolonijnej znajduje się na stronie www.maxim.pl

Ubezpieczenie

Każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. (chyba, że w Umowie o udział w imprezie turystycznej wskazano inaczej) i objęty jest ubezpieczeniem. W przypadku imprez krajowych uczestnik objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Polski. W przypadku imprez zagranicznych uczestnik objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże.

Ogólne warunki ubezpieczenia SIGNAL IDUNA znajdują się na stronie: www.wycieczkiznowegosacza.pl

W przypadku imprez zagranicznych proponujemy, aby każdy uczestnik wyrobił i posiadał przy sobie na wyjeździe Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karty EKUZ wydawane są bezpłatnie i “od ręki” przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Więcej informacji: Karta EKUZ – NFZ

Połączenia dojazdowe oraz miejsce i godzina wyjazdu

Na Umowie o udział w imprezie turystycznej znajduje się miejsce oraz godzina wyjazdu.

Miejsce wyjazdu jest równocześnie miejscem przyjazdu/powrotu z imprezy. Jeżeli Organizator nie kontaktował się z Podróżnym w sprawie zmiany godziny i/lub miejsca wyjazdu na imprezę to obowiązują zapisy dot. godziny i miejsca wyjazdu znajdujące się na Umowie o udział w imprezie turystycznej.

W przypadku imprez z dojazdem autokarem, przy małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru na bus. Połączenia na trasach krajowych/dojazdowych są realizowane przy min. 6 osobach. Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane autokarami turystycznymi, mikrobusami, samochodami osobowymi lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy

Cena połączenia dojazdowego obejmuje przejazd tam i z powrotem – wyjazd i przyjazd do tego samego miasta. Jeżeli Podróżny chce wysiadać w innej miejscowości niż jego miasto wyjazdu, musi to zgłosić do Organizatora telefonicznie lub mailowo. Organizator decyduje czy istnieje taka możliwość oraz określa jej ewentualne warunki (w tym finansowe).

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Przy każdej ofercie wycieczki podana jest orientacyjna kwota, którą należy mieć przy sobie podczas wyjazdu na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (kwota dla jednego uczestnika). Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o powiększenie swojego funduszu na ewentualne pokrycie podwyżek cen biletów.

W chwili dokonywania rezerwacji imprezy istnieje możliwość wykupienia biletów wstępu do niektórych zwiedzanych obiektów (tylko przy niektórych imprezach). Organizator nie gwarantuje możliwości zakupienia biletów na miejscu w kasie biletowej przez uczestnika imprezy, dlatego też zaleca się właśnie wykupienie biletów u Organizatora w momencie dokonywania rezerwacji.

Nie mogę pojechać na wycieczkę. Co teraz?

Jeżeli uczestnik nie może uczestniczyć w imprezie, którą zakupił, może zrezygnować z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) lub przenieść uprawnienia i obowiązki na inną osobę, która będzie uczestniczyć w imprezie.

Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić pod warunkiem, że uczestnik złoży pisemne oświadczenie do Organizatora lub za pośrednictwem biura sprzedaży (agenta turystycznego), u którego uczestnik wykupił imprezę.

1. W razie rezygnacji przez Podróżnego z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:

a) 50 zł w razie rezygnacji zgłoszonej na 45 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,

b) 20% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 44-tym a 31-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,

c) 50% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 30-tym a 15-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,

d) 80% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 14-tym a 7-ym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,

e) 95% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej na 6 dni lub mniej przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy.

2. W przypadku imprez lotniczych koszt zakupu biletu lotniczego jest bezzwrotny i nie podlega zwrotowi.

3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, gdy Podróżny odstąpił od Umowy przed rozpoczęciem imprezy z uwagi na wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz uczestników do miejsca docelowego.

W przypadku imprez autokarowych lub z dojazdem własnym powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji. W przypadku imprez lotniczych powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. W/w koszty dotyczą również Podróżni, którzy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie otrzymali wizy na wykupioną imprezę.

Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę. W takim przypadku, Podróżny zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na inną osobę zobowiązana jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.