Login

Zapisz się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić swój status płatności, śledzić potwierdzenie, a także możesz ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że ​​zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Ochroną prywatności.
Zaakceptuj wszystkie warunki przed przejściem do następnego kroku

Jesteś już użytkownikiem?

Login

Login

Zapisz się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić swój status płatności, śledzić potwierdzenie, a także możesz ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że ​​zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Ochroną prywatności.
Zaakceptuj wszystkie warunki przed przejściem do następnego kroku

Jesteś już użytkownikiem?

Login

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego BIURA PODRÓŻY “MAXIM” SP. Z O.O.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.
Właścicielem serwisu internetowego jest firma: Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 1a, 33-300 Nowy Sącz działające jako organizator turystyczny.
Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakupu imprez turystycznych. Rezerwacja lub zakup imprezy może odbyć się poprzez:

stronę internetową www.maxim.pl
telefonicznie pod numerami telefonów: 18 442 16 04, 508 458 671
lub bezpośrednio w biurze pod adresem: 33-300 Nowy Sącz, ul. Sobieskiego 1a.
Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. OBJAŚNIENIA I DEFINICJE

 • Impreza Turystyczna (Impreza) – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
 • Usługa Turystyczna – pojedyncza usługa np. zakwaterowanie, wyżywienie, transport, transfer nie tworząca pakietu.
 • Usługa Transportu – pojedyncza usługa obejmująca rezerwację dowolnego środka transportu np. autokaru, samolotu, taksówki dla pojedynczej osoby lub dla grupy.
 • Bilet – rezerwacja pojedynczej usługi np. przejazdu z dodatkowym potwierdzeniem obejmującym emisję biletu.
 • Usługa podróżna – dowolna usługa turystyczna, usługa transportowa, impreza turystyczna, bilet itp. świadczona dla Podróżnego.
 • Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) – określone przez Operatora zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych stanowiące integralną część Umowy o świadczenie usług podróżnych (Umowy zgłoszenia) wraz z sekcją Przeczytaj koniecznie.
 • Operator (Biuro) – B.P.U. -MAXIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Sobieskiego 1/A zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Krakowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103806, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7340007157. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu Internetowego i doradztwie – obsługiwaniu zapytań o rezerwację usługi podróżnej za pośrednictwem Serwisu Internetowego. B.P.U. “MAXIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Sobieskiego 1/A, telefony: 184421604, e-mail: biuro@maxim.pl
 • Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji. Płatność Online – płatność za pomocą sieci Internet, zainicjowana bezpośrednio w Systemie Rezerwacji w procesie składania Zamówienia, lub zainicjowana przez pracownika Call Center na żądanie Użytkownika. Płatność online jest realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej Użytkownika, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do Systemu Rezerwacji.
 • Przeczytaj Koniecznie – jest to uzupełnienie informacji podanych w OWU.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu usługi podróżnej drogą elektroniczną pod adresem: www.maxim.pl
 • Rezerwacja – posiadająca unikalny numer sprawa, tworzona w Systemie Rezerwacji na podstawie kryteriów wyboru usługi podróżnej oraz danych osobowych Uczestników podanych przez Użytkownika w Zamówieniu. Numer Rezerwacji jest tworzony na potrzeby Biura i nie jest tożsamy z numerem rezerwacji w liniach lotniczych, hotelach itp.
 • Rezerwacja Wstępna – jest to Rezerwacja, która nie została potwierdzona przez zawarcie Umowy. Taka Rezerwacja ma określony termin ważności. Po upływie terminu ważności, jeżeli nie została zawarta Umowa, Biuro nie jest zobowiązane do realizacji Zamówienia.
 • Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem ww.maxim.pl. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności i Cookies. Jednym z komponentów Serwisu Internetowego jest System Rezerwacji.
 • System Płatności Online – zespół usług internetowych, umożliwiających Użytkownikowi dokonanie Płatności na rzecz Operatora.
 • System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji usług podróżnych udostępniony Użytkownikowi w Serwisie Internetowym, umożliwiający wyszukanie imprez o zadanych parametrach i w żądanych terminach. Wejście do Systemu Rezerwacji jest oznaczone przyciskiem Kalkuluj Cenę, Rezerwuj, Zarezerwuj i/lub Zamów.
 • Termin Płatności – termin, w którym należność Użytkownika wobec Operatora, związana z zakupem usługi podróżnej, powinna znaleźć się na rachunku bankowym Operatora, lub odnotowana w Systemie Płatności Online jako wykonana.
 • Termin Ważności Rezerwacji Wstępnej – termin, do którego Użytkownik może potwierdzić udział w usłudze podróżnej przez zawarcie Umowy, wg zasad określonych w OWU.
 • Uczestnik – osoba biorąca udział w usłudze podróżnej. Uczestnikiem może być zarówno Użytkownik jak i osoba na rzecz której Użytkownik zawarł Umowę.
 • Umowa – umowa-zgłoszenie, której warunki zawarcia regulują zapisy niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
 • Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
 • Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do rezerwacji usługi podróżnej, przesłany przez Użytkownika do Operatora za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, poczty e-mail na adres skrzynki pocztowej Operatora, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub telefonicznie, za pomocą pracownika Call Center.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Korzystając z Serwisu internetowego Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Elektronicznej oraz, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi.

W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient oraz wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Klient podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów.

Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Podróży “MAXIM” Sp. z o.o.) które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. usług marketingowych polegających na promowaniu usług Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. i jego partnerów.

Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj. ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

5. ZAWARCIE UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

Za pośrednictwem serwisu internetowego Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o., zostają udostępnione oferty turystyczne Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. i innych Touroperatorów (Organizatorów) zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
Po zapoznaniu się z wybraną przez Państwa ofertą, można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultantów pod nr telefonu 18 442 16 04. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnej rozmowie telefonicznej, Konsultant Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc, Konsultant przesyła do Państwa e-mailem lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie). Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, przelewem tradycyjnym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką w siedzibie Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. W momencie podpisania umowy przez Klienta, zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy. Potwierdzenie zapłaty za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu. Na dwa dni przed datą wyjazdu powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży “MAXIM” Sp. z o.o., aby potwierdzić dokładną godzinę wyjazdu/wylotu oraz godzinę stawienia się w punkcie odprawy/zbiórki. Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki.

6. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Cena zakupionej imprezy turystycznej zawiera wszystkie składniki zawarte w opisie, między innymi:

 • opłatę za zakwaterowanie,
 • koszty transportu (z wyjątkiem ofert z dojazdem własnym),
 • świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy,
  podatki,
 • opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku imprez z transportem lotniczym,
  inne zgodne z opisem imprezy turystycznej.

Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, jaką akceptują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
Biorąc pod uwagę, że cena imprezy turystycznej może być wyrażona zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec zmianie, wynikającej z przelicznika bieżącego kursu waluty, jednak zmiana ceny nie może nastąpić w okresie krótszym niż 21 dni przed datą wyjazdu.

Każdy z Organizatorów imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa Organizatora. Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana do momentu dokonania rezerwacji i jej potwierdzenia przez Organizatora imprezy turystycznej. Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny.

7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Terminy płatności oraz kwoty określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo informuje Państwa konsultant w momencie podpisywania umowy – zgłoszenia.
Wpłata zaliczki a także kolejne wpłaty powinny być regulowane w terminach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji oraz umowie. Ostateczna rezerwacja u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje się w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany numer konta bankowego.
Wpłaty mogą być realizowane w następujący sposób:

 • przelew bankowy,
 • przekaz pocztowy.

W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.

Płatności przelewem bankowym należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta na konto: ING Bank Śląski 28 1050 1722 1000 0090 3008 0676 Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 1a, 33-300 Nowy Sącz. W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia mailem na adres biuro@maxim.pl.

Dopuszcza się możliwość płatności przekazem pocztowym, jeśli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na powyższe konto podając numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu. Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie mailem na adresbiuro@maxim.pl.

8. ZMIANY W REZERWACJI

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna zgodna z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej. W celu dokonania zmiany rezerwacji prosimy o kontakt z Konsultantem.

9. ANULOWANIE REZERWACJI

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej, może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa danej imprezy.

W chwili zakupu imprezy turystycznej Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.

Rezygnację z wybranej imprezy należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście w siedzibie Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o. o. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora. Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki. O każdej zmianie w Państwa rezerwacji dokonanej przez Organizatora, będą Państwo informowani przez Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o. o. mailowo lub telefonicznie.

10. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Konsultantem i uzyskać informacje na temat statusu rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie turystycznej oraz uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa rezerwacji.
Na minimum 24 godziny przed datą wylotu powinni Państwo skontaktować się z Konsultantem aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o. o. zobowiązuje się do rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie z szczegółami przedstawionymi przez Organizatora, przekazywania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (w odrębnych ustaleniach pomiędzy Agentem i Organizatorem) na konto Organizatora, do natychmiastowego informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej oraz do niezwłocznego przekazywania Organizatorowi wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie imprezy zawartej za pośrednictwem Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
Dołożymy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez biuro były na najwyższym poziomie. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o. o. mogą Państwo złożyć stosowną reklamację. Reklamacje związane z jakością obsługi Biura Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. należy składać pisemnie na adres siedziby biura: 33-300 Mowy Sącz, ul. Sobieskiego 1a lub droga mailową na adres: biuro@maxim.pl. Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy),
 • szczegółowy opis reklamacji.

Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Biuro Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od biura, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp. Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro Podróży “MAXIM” Sp. z o.o. rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.